I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn!

Erhåll belöning genom att hjälpa oss att sprida Islams vackra budskap!

Allah, Den Upphöjde säger i Koranen: ”DE SOM ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill Gud når överallt och Han vet allt. De som ger av vad de har för Guds sak och som inte låter gå­van följas av [stora ord om] frikostighet eller [uttryck] som sårar, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [Koranen 2:261-262]

Ta del av belöningarna från din Herre som väntar de som med sin egendom stödjer Islams budskap. Som bidragsgivare kan ni ge ”Koranens Budskap” i pocket format till någon som ni känner vill lära sig mer om Islam, någon ni bryr er om och som ni vill med hjälp av Allah ska vägledas till den raka vägen, muslim såväl som icke-muslim.

Vi på Islamic Info – Sweden hoppas på ett brett stöd från muslimer i Sverige, varje bidrag oavsett storlek är viktigt.

Allah den Upphöjde säger i Koranen: Säg: “Min Herre ger den Han vill av Sina tjänare riklig och den [Han vill] knappare utkomst, och Han belönar er för vad det än är som ni ger åt andra. Och ingen drar bättre försorg [om de sina] än Han.“ [Koranen 34:39]

Vi uppmanar er därför att donera då varje bidrag Insha’Allah kommer belönas rikligt på Domedagen. Ditt stöd kommer om Gud vill att vare en rullande allmosa (SADAQA JARIA) som drar in en kontinuerlig belöning så länge någon drar nytta av det.

Abu Hurayrah (må Gud vara nöjd med honom), berättade att Profeten Muhammed – må Guds frid och välsignelser vare över honom sade: ”När en person dör så upphör belöningar för hans goda handlingar med undantag av tre; ett fromt barn som gör Du’aa (åkallar) för honom, eller välgörenhet som fortsätter att bringa nytta efter han har avlidit eller kunskap som han lämnat bakom sig som andra drar nytta av.” [Återberättad av Muslim]

Hjälp oss att göra detta projekt verkligt, skicka in ditt bidrag till:

Swish: 123 130 0714
Bankgironummer: 238-7728
Plusgironummer: 40 99 14-9
Betalningsmottagare: Islamic Info – Sweden

Må Allah belöna oss för vår givmildhet och låta våra bidrag vara en stor del av våra goda handlingar i vågen på Domedagen. Må Han belöna oss för vårt tålamod, må Han förlåta oss våra synder och förena oss alla i Paradisets trädgårdar. Amin