I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn

Är du, eller har du någon vän som är intresserad av Islam? Kan du inte läsa Koranen på arabiska? På denna sida kan du beställa en svensk översättning/tolkning av koranen helt gratis, oberoende på vart i landet du bor. Den svenska översättningen av koranen som vi delat ur heter: ”Koranens budskap” och är skriven av Mohammed Knut Bernström, Sakina förlag. Ta vara på chansen och hjälp till att öka kunskapen om Islam bland muslimer samt icke-muslimer i det svenska samhället genom att göra en värdefull insats i detta projektet ”gratis utdelning av Koranens budskap”. Projektet drivs av Islamic Info Sweden. På senare tid har allt fler människor av olika anledningar fått en negativ och felaktig bild av Islam. Därför vill vi på Islamic Info – Sweden tillsammans med er ändra detta genom att dela ut Islams primära informationskälla till de människor som vill lära sig mer om denna vackra religion som är bestående fram till Domedagen. Guds profet – Må Guds frid och välsignelser vare över honom sade: ”Den som hänvisar och leder någon till goda gärningar får belöning, precis som den som utfört gärningen.” [Återberättad av Muslim]

Många utdelade översättningar

Sedan start år 2008, har vi delat ut flera tusentals översättningar/tolkningar av
"Koranens Budskap"

Stöd oss

Swish: 123 130 0714
Bankgiro: 238-7728, Plusgiro: 409914-9 
Mottagare: Islamic Info - Sweden

Vad är Koranen?

Ordet Koran betyder ”Uppläsning” och dess syfte som helhet är att ge människan vägledning i alla andliga och världsliga ting. Koranen är i bokstavlig mening Guds ord förmedlade till Profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelse vare med honom) i en serie uppenbarelser mellan år 610 och 632 e.Kr. Under den tredje kalifen Uthmans regeringstid, ungefär 20 år efter Profeten Muhammeds (Allahs frid och välsignelse vare med honom) död textades uppenbarelserna ner och så har Koranen bestått intill dagens tid. Koranen består av 114 ”kapitel”, betecknade med det arabiska ordet Surah. Dessa kapitel behandlar en rad olika ämnen, och det är väldigt vanligt att ett enskilt kapitel behandlar en mängd olika ämnen. Här finns händelser ur de gamla profeternas liv och verksamhet. Några återfinns i den judisk-kristna traditionens namn, alltifrån Noa (Nuh) och Abraham (Ibrahim) till Jesus (Isa, en av Islams stora profeter som omtalas i elva av koranens kapitel). Koranen nämner 25 olika profeter, en del nämns väldigt många gånger medan andra nämns i en betydligt mindre skala. Vi finner att det finns ett antal liknelser som oftast avrundas med en uppmaning till eftertanke eller fördjupad gudsfruktan. Koranen berättar och undervisar, förmanar och varnar, klandrar, berömmer eller tröstar – samt ställer frågor. Formuleringar som ”Vill ni inte ägna eftertanke åt detta?” eller ”skall ni inte använda ert förstånd?” som ofta avslutar ett stycke, är aldrig retoriska frågor.
Meningen med livet

Meningen med livet

“Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter.” [Koranen 67:2]
“Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.” [Koranen 51:56]

Människans och livets värde

Människans och livets värde

Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.

Gott uppförande med föräldrar

Gott uppförande med föräldrar

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda upp­når hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, till­rättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: “Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!” [Koranen 17:23-24]

Islam och Vetenskap

Islam och Vetenskap

Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som återger dess] sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta [tiden]. Gud har inte skapat detta utan en plan och ett syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla.” [Koranen 10:5]

Guds förlåtelse

Guds förlåtelse

”De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda och dem som övergett ondskans rike för Guds sak; [har dessa begått fel] skall de förlåta dem och glömma. Eller önskar ni inte att Gud skall ge er Sin förlåtelse? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [Koranen 24:22]

Profeterna

Profeterna

“Säg: “Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem.” [Koranen 2:136]