Dagens koranvers

[4:4] Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva; men om de frivilligt avstår något av den, får ni ta emot och njuta det med gott samvete

Utdelade koraner:

ca 2500 st
Antal utdelade från 2008-02-01 tills idag

Stöd oss på:

Swish: 123 130 0714
Bankgiro: 238-7728 
Plusgiro: 409914-9 
Betalningsmottagare:
Islamic Info - Sweden

Vi har tyvär just nu inga koraner tillgängliga.

 

I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn!

Här nedan kommer ett urval av Koranverser som berör olika ämnen, alltifrån vetenskap till Guds barmhärtighet!

Förlklaring till [Koranen 10:3]; innebär att det är hämtat från Koranen och att det är Kapitel 10 och Vers nummer 3.

Gud Den Högprisade och Upphöjde säger:

Koranen

“För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.” [Koranen 2:185]

“ DENNA Koran leder [människan] till den rätta, den raka vägen och ger dem som tror och lever rättskaffens det glada budska­pet att en riklig belöning väntar dem.” [Koranen 17:9]

”DENNA Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen.” [Koranen 2:2]

Meningen med livet

“Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter.” [Koranen 67:2]

“Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.” [Koranen 51:56]

Människans och livets värde i Islam

“…om någon dö­dar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela männi­skosläktet…” [Koranen 5:32]

Islam och vetenskap

“VI HAR skapat människan av finaste lera; därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren!” [Koranen 23:12-14]

“VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det.” [Koranen 51:47]

“INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv upp­stå ur vatten? Har de då ingen tro?” [Koranen 21:30]

“OCH DET är Han som låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt — den enas [vatten] är sött och släcker törsten och den andras är salt och bittert — och som har rest ett hinder mellan dem, en skil­jelinje som de inte kan överskrida.” [Koranen 25:53]

“Också natten och dagen är Hans verk, liksom solen och månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp.” [Koranen 21:33]

“Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och må­nen [som återger dess] sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta [tiden]. Gud har inte skapat detta utan en plan och ett syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla.” [Koranen 10:5]

Gott uppförande, vänlighet och förlåtelse

”Säg [Muhammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [medmänniskorna] den kärlek [de har rätt att vänta].” Och om någon gör en god handling skall Vi ge honom mångdub­bel belöning. Gud förlåter mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster.” [Koranen 42:23]

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda upp­når hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, till­rättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: “Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!” [Koranen 17:23-24]

”De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda och dem som övergett ondskans rike för Guds sak; [har dessa begått fel] skall de förlåta dem och glömma. Eller önskar ni inte att Gud skall ge er Sin förlåtelse? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [Koranen 24:22]

”De som ger åt andra så­väl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor — Gud älskar dem som gör det goda och det rätta” [Koranen 3:134]

”Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bätt­re — den som var din fiende kan bli din nära vän!” [Koranen 41:34]

“Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?” [Koranen 31:18-19]

“NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud…” [Koranen 3:110]

“Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt — utom med sådana bland dem som vill väcka förargelse — och säg: “Vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppen­barats för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja.” [Koranen 29:46]

“SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slö­jan så att den täcker barmen…” [Koranen 24:30-31]

Guds Barmhärtighet

“SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: “Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt för­låter, Den som ständigt visar barmhärtighet!” [Koranen 39:53]

“Men dem som strävar och kämpar för Vår sak skall Vi sannerligen leda på de vägar som för till Oss. Gud är alltid med dem som gör det goda och det rätta.” [Koranen 29:69]

“Helt visst skall de som är nära Gud aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [Koranen 10:62]

“Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last…” [Koranen 2:286]

”Er Herre vet vad ni bär inom er. Om ni strävar efter att leva ett rättskaffens liv [skall Han överse med era fel och brister] och Han är alltid beredd att förlåta dem som, när de har begått ett fel, återvänder till Honom med ånger i sinnet.” [Koranen 17:25]

Profeterna

“Säg: “Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem.” [Koranen 2:136]

Djävulen erkänner!

“Och när Guds dom har fallit skall Djävulen säga: “Gud gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem. Jag hade ingen myndighet över er, men jag kunde kalla på er och [när jag kallade på er] besvarade ni min kallelse. Klandra då inte mig; klandra er själva. Jag kan inte hjälpa er och ni kan inte hjälpa mig. Jag tar avstånd från det [ni förr gjorde, då] ni gav mig en plats vid Guds sida.” Ja, de som begår [sådan svår] orätt har ett plågsamt straff att vänta. Men de som tror och lever ett rättskaffens liv skall föras till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid i enlig­het med deras Herres vilja, och där [änglarna] skall välkomna dem med fredshälsningen.” [Koranen 14:22-23]

Koranverserna är hämtade ur Bernström, Muhammed Knut, Koranens budskap, Proprius förlag AB, Stockholm.