Dagens koranvers

[4:4] Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva; men om de frivilligt avstår något av den, får ni ta emot och njuta det med gott samvete

Utdelade koraner:

ca 2500 st
Antal utdelade från 2008-02-01 tills idag

Stöd oss på:

Swish: 123 130 0714
Bankgiro: 238-7728 
Plusgiro: 409914-9 
Betalningsmottagare:
Islamic Info - Sweden

Vi har tyvär just nu inga koraner tillgängliga.

 

I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn!

________________________________________

1. “Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda
och förskona oss från Eldens plåga!”
[Koranen 2:201]
________________________________________

2. “Herre! Ge oss kraft att hålla stånd och gör oss stadiga på foten
och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!”
[Koranen 2:250]
________________________________________

3. ”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”
[Koranen 2:286]
________________________________________

4. ”Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade
på våra föregångare.”
[Koranen 2:286]
________________________________________

5. ”Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära.
Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss.
Du är vår Beskyddare!
Låt oss segra över förnekarna av sanningen!”
[Koranen 2:286]
________________________________________

6. “Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. - Du är Den som alltid ger!”
[Koranen 3:8]
________________________________________

7. “Herre, förlåt oss våra synder och om vi har gått till överdrift [eller brustit] i uppfyllandet av vår plikt!
Gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!”
[Koranen 3:147]
________________________________________

8. ”Herre, över den som Du utlämnar åt Elden har Du helt visst [förut] hopat skam och vanära. Och de orättfärdiga skall inte finna någon hjälpare.”
[Koranen 3:192]
________________________________________

9. ”Herre! Vi har hört rösten som kallar [oss] till tron: - ‘Tro på er Herre!’ - och vi har blivit troende.”
[Koranen 3:193]
________________________________________

10. ”Herre! Förlåt oss våra synder och utplåna våra dåliga handlingar och låt oss dö med de fromma, de som gör det goda och det rätta!”
[Koranen 3:193]
________________________________________

11. ”Skänk oss, Herre, det som Du har lovat oss genom Dina sändebud och låt oss inte stå där med skammen på Uppståndelsens dag!
Aldrig sviker Du Ditt löfte!”
[Koranen 3:193]
________________________________________

12. “Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.”
[Koranen 7:23]
________________________________________

13. “Herre, låt oss [slippa dela] dessa orättfärdiga människors öde!”
[Koranen 7:47]
________________________________________

14. “Herre! Gör san¬ningen uppenbar [i tvisten] mellan oss och vårt folk! Ingen gör sanningen uppenbar som Du!”
[Koranen 7:89]
________________________________________

15. “Herre! Ge oss [styrka och] tålamod och låt oss få dö i full underkastelse under Din vilja!”
[Koranen 7:126]
________________________________________

16. “Herre, gör oss inte till [Dina redskap om] Du sätter dessa onda människor på prov; rädda oss av nåd från dessa förnekare av sanningen!”
[Koranen 10:85-86]
________________________________________

17. ”Herre! Du vet vad vi håller hemligt och vad vi öppet tillkännager - ingenting kan förbli dolt för Gud, vare sig på jorden eller i himlen!”
[Koranen 14:38]
________________________________________

18. “Herre! Förbarma Dig över oss och visa oss den rätta vägen ut
ur våra [svårigheter]!”
[Koranen 18:10]
________________________________________

19. “Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!”
________________________________________

[Koranen 25:74]

20. “Herre, Din nåd och barmhärtighet når överallt och Du omfattar allt med Din kunskap! Förlåt därför dem som visar ånger och följer Din väg,
och skona dem från helvetets straff!”
[Koranen 40:7]
________________________________________

21. ”Och för dem, Herre, som Du har lovat dem, till Edens lustgårdar, tillsammans med de rättfärdiga bland deras fäder och hustrur och
efterkommande!Du är den Allsmäktige, den Vise!”
[Koranen 40:8]
________________________________________

22. ”Herre, låt oss slippa ifrån [detta] straff, Vi tror på Dig!”
[Koranen 44:12]
________________________________________

23. “Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot [någon] troende bli kvar i våra hjärtan!
Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet, [för Dina tjänare]!”
[Koranen 59:10]
________________________________________

24. “Herre! Till Dig sätter vi vår lit, till Dig vänder vi oss i ånger
[över våra synder] och Du är målet för vår färd!”
[Koranen 60:4]
________________________________________

25. “Herre, låt vårt ljus lysa allt klarare och förlåt oss våra synder!
Du har allt i Din makt!”
[Koranen 66:8]